Lưu trữ hàng ngày: 10/05/2014

Cách Tính Thông Thủy Nhà Ở

Từ 8/04 áp dụng cách tính diện tích thông thủy tại dự án nhà ở Ngày 20/2/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 03/2014/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành …

Đọc thêm »